Jelenlegi hely

Címlap

Garancia

Garanciális feltételek

10 év felhasználói garancia a Smedbo fürdőszoba kiegészítőkre.

A SMEDBO termékek gyártásánál a gyártó a legnagyobb gondosság és szorgalom mellett a minőségre, a gyártás ellenőrzésére, a formatervezésre és funkcionalitásra helyezte a hangsúlyt.

A SMEDBO fürdőszoba termékeire a vásárlás dátumától számított 10 éven belül keletkező funkcióhibákra garanciát vállalunk. Amennyiben használhatósági hiba lép fel a garanciális időtartam alatt, a vásárlást igazoló számla megléte esetén a terméket megjavítjuk vagy azonos értékű termékre cseréljük. Amennyiben a javítás vagy csere nem lehetséges, úgy visszafizetjük a termék vásárláskori értékét.

A Vásárlónak a hiba észlelését követően a lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztatnia kell cégünket a problémáról.

Garanciánk kizárólag magára a termékre vonatkozik. A hibával kapcsolatos egyéb más termékekben esett károkért cégünk felelősséget nem tud vállalni. A garancia nem terjed ki (véletlen vagy szándékos) károkozásra illetve nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra illetve a kopó-, elhasználódó alkatrészekre valamint az XTRA család termékeire.

 

Árgarancia

Mi tudjuk, hogy vásárlóinknak a legfontosabb a fürdőszoba kiegészítőink minősége, de emellett nagyon fontos, hogy ezt a minőséget a lehető legjobb áron kapják meg.
Elhivatottságunk igazolására az összes termékünkre árgaranciát vállalunk az alábbi feltételek mellett.
Amennyiben az Ön által nálunk megvásárolt Smedbo fürdőszoba kiegészítőt más magyarországi kereskedelmi egységben kedvezőbb áron tudja megvásárolni és ezt cégünknek az alább leírt módon 14 napon belül jelzi, akkor cégünk visszafizeti Önnek a 10%-kal növelt árkülönbözetet.

Nem kell máshol is megvásárolnia ugyanazt a terméket. Elegendő, ha a kereskedelmi egységtől egy hivatalos igazolást vagy árajánlatot kér, melynek eredeti példányát postai úton eljuttatja cégünkhöz az alábbi címre:

S.B.W Group Kft. , 1193 Budapest, Bem u. 1.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

 • Kereskedelmi egység pontos megnevezését, címét.
 • Utalást arra, hogy a kiállított dokumentum egy igazolás vagy egy hivatalos árajánlat.
 • A termék megnevezését, a Smedbo cég által használt vagyis az Ön számláján feltűntetett típuskódokat.
 • A kiállítás dátumát.
 • Az ajánlat vagy igazolás érvényességi idejét.
 • A kereskedelmi egység hivatalos aláírását, bélyegzőjét.

Természetesen cégünk csak azonos, új és sérülésmentes, sértetlen csomagolású termékekre vállalja az árgaranciát és az adott kereskedelmi egység akció mentes normál listaárára vonatkozik. A megfelelő igazolás beérkezését követő 1 héten belül leellenőrizzük a megadott igazolás helyességét, majd felvesszük Önnel a kapcsolatot a megadott elérhetőségén és jogos árgarancia igény esetén visszajuttatjuk Önnek a különbözet összegét megtoldva a különbözet 10%-ával.

 

A kellékszavatosság, a termékszavatosság, a jótállás, valamint az elállás és elállási jog gyakorlásának menete

1. Kellékszavatosság

 • Megrendelő az Üzemeltető hibás teljesítésétől számított 6 hónapon belül az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A teljesítéstől számított 6 hónapon túl a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. A kellékszavatossági jogok érvényesítésére egy éven belül van lehetősége a Megrendelőnek, azt követően elévül.
 • Megrendelő a választása szerint az alábbi kellékszavatossági igénnyel élhet:
 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra az Üzemeltető adott okot.

2. Termékszavatosság

 • Termék hibája esetén Megrendelő – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy a termék gyártó által forgalomba hozatalát követő két éven belül termékszavatossági igényt érvényesíthet. A határidő leteltét követően Megrendelő ezen jogát elveszti.
 • Termékszavatossági igényként Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 • Termékszavatossági igényt kizárólag a termék gyártójával vagy forgalomba hozójával szemben gyakorolhat. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megrendelőnek kell bizonyítani.
 • Termék akkor tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

3. Jótállás

 • Üzemeltető az általa forgalmazott Smedbo termékekre a vásárlás dátumától számított 10 éven belül észlelt funkcióhibákra jótállsát vállal.
 • Jótállás kizárólag magára a termékre vonatkozik. A hibával kapcsolatos egyéb más termékekben esett károkért
 • Üzemeltető felelősséget nem tud vállalni. A garancia nem terjed ki (véletlen, vagy szándékos) károkozásra, illetve nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra vagy a kopó-, elhasználódó alkatrészekre, valamint az XTRA család termékeire.
 • Az XTRA család termékeire a 2013. évi V. törvényben meghatározott mértékű jótállás vontakozik.
  Amennyiben használhatósági hiba lép fel a jótállási időtartam alatt, a vásárlást igazoló számla és garanciajegy megléte és annak bemutatása esetén a terméket kijavítja vagy azonos értékű termékre cseréli az Üzemeltető. Amennyiben a javítás vagy csere nem lehetséges, úgy visszafizeti a termék vásárláskori értékét. A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a Megrendelőt terheli.
 • Megrendelőnek a hiba észlelését követően a lehető legrövidebb időn belül írásban az info [at] smedbo.shop.hu e-mail címen tájékoztatnia kell Üzemeltetőt a problémáról.

4. Elállás

 • Megrendelő 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a vásárlástól.
 • Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 • Ha Megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postai úton küldött levél útján Üzemeltető székhelyének postai címére (1193 Budapest, Bem u. 1.)
 • Nyilatkozatban Megrendelő köteles egyértelműen kinyilvánítani elállási szándékát, leírni a megrendelés számát, vásárlás dátumát, Megrendelő neve, címe, aláírása, valamint a vételár visszafizetésének módjáról nyilatkozni, ha az eltér az általa megrendeléskor választott fizetési módtól.
 • Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a előző pontokban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
 • Amennyiben Megrendelő eláll jelen szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Üzemeltető visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Megrendelő az Üzemeltető által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). Az ellenérték visszatérítési módjának alkalmazásából adódóan Megrendelőnek semmilyen többletköltsége nem keletkezik.
 • A visszatérítést Üzemeltető mindaddig visszatarthatja, amíg Megrendelő a terméket vissza nem juttatta Üzemeltetőhöz vagy Megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte.
 • Megrendelő köteles Üzemeltetőnek visszajuttatni a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
 • A termék visszaküldésének közvetlen költségét Megrendelő viseli. Porosan, utánvét feladott csomagot Üzemeltető nem vesz át.
 • Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 • Nem vonatkozik a Megrendelőt megillető elállási jog gyakorlása olyan zárt csomagolású termékek esetében, melyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza. (Ilyne termék pl. de nem kizárólag a WC-kefe, pót WC-kefe fej.)